အ​ေတြးအ​ေခၚျမင္​့မား​ေစခ်င္​

in #steemit5 years ago

image

သင္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးေသာက
ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ သတိရပါ ..
ကိုယ့္ လိုပဲ ကမၻာအရပ္ရပ္မွာ
မတူညီတ့ဲ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔
ဝမ္းနည္းပူေဆြးေသာကေရာက္
ေနရသူေတြ မ်ားစြာရွိေနတယ္
ဆိုတာကို ..

ျပႆနာေတြ မေျပလည္မႈေတြ
ရႈံးနိမ့္မူေတြနဲ႔ ကံဆိုးေနခ်ိန္မွာ
သတိရပါ ..
ကိုယ့္လိုပဲ မတူညီတ့ဲ ျပႆနာေပါင္း
ေသာင္းေျခာက္ေထာင္နဲ႔ ေခါင္းမီးေတာက္ေလာင္ေနသူေတြ
မနည္းဘူးရွိတယ္ ဆိုတာကို ..

သူမ်ားေတြလည္း ကိုယ့္လိုပဲ
ကံဆိုးၾကတယ္ ပူေလာင္ၾကတယ္
အဆင္မေျပၾကတာကို သိျပီး
ေပ်ာ္ဖို႔ ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး ..

ဒီအရာေတြဟာ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း
ကြက္ျပီး ၾကံဳေတြ႔ေနရတာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ ..
လူမွန္ရင္ တစ္နည္း မဟုတ္
တစ္နည္းနည္းနဲ႔ တစ္ေန႔ေန႔ေတာ့
ၾကံဳကိုၾကံဳေတြ႔ရတတ္တ့ဲ
အရာေလးေတြပါ ဆိုတာကို သိျပီး
စိတ္ထားတတ္ေစခ်င္ရံုပါ ..

ျပီးေတာ့
ရုပ္လွသူဆိုလည္း ေလာကမွာ
ကိုယ့္လိုပဲ လွတ့ဲသူေတြမ်ားစြာ
ရွိတယ္ ဆိုတာေလး မေမ့ပါနဲ႔ ..

ခ်မ္းသာသူဆိုလည္း ေလာကမွာ
ကိုယ့္လိုပဲ ခ်မ္းသာသူေတြ
မေရမတြက္နိုင္ေအာင္ရွိတယ္
ဆိုတာေလး မေမ့ပါနဲ႔ ..

ပညာတတ္တ့ဲသူ ဆိုလည္းေလာကမွာ
ကိုယ့္လိုပဲ ေတာ္တတ္ ထူးခ်ြန္
ေပါက္ေျမာက္တ့ဲသူေတြမ်ားစြာ
ရွိေနတယ္ ဆိုတာေလး မေမ့လိုက္ပါနဲ႔ ..

ဒီလို မေမ့ျခင္း သိေနျခင္းအားျဖင့္
ဝါးလံုးေခါင္းထဲလ မသာမိေတာ့ဘူးေပါ့ ..

ေလးစားလ်က္
Ma pui ဇလပ္ေျမ
12.11.18

Sort:  

!cheetah ban
Part of multiple account plagiarism scam ring

Congratulations @waithae! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26576.78
ETH 1594.56
USDT 1.00
SBD 2.18