က်ြန္ေတာ္နွစ္သက္ေသာ အလွ ုပဲြမ်ား ၁

in #steemit3 years ago (edited)

ကြ်န္ေတာ္တို့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ဗုဒၶ ဘာသာ သာသနာထြန္းကားေသာ နိုင္ငံျဖစ္သလို အလွ ူေရစက္ လက္ႏွင့္ မကြာ လွ ူဒါန္းတက္ျကေသာ လူမ်ဳိးမ်ားျဏ္ျကသည္။ ထို ့ေျကာင္ အမ်ဳိိးမ်ဳိးေသာ အလွ ူ ပဲြမ်ားကို ျပဳလုပ္ျကသည္။ အလွ ူဟုဆိုရာတြင္ ေစတနာ မွန္ေသာအလွ ူ ဂုဏ္ပကာသနကင္းေသာ အလွ ူ ဂုဏ္တုဂုဏ္ျပိ ဳင္ ကင္းေသာ အလွ ူမ်ားကိုသာ ျမတ္ေသာအလွ ူု ေခၚဆိုနိုင္ပါသည္။

wai1.jpg

ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ရိုးရာဓေလ့ထုံးစံ ႏွင့္အညီ မိမိတို ့၏
သားသမီးတို ့ကို ရွင္ျပဳ နားသမဂၤလာ ျပဳလုပ္ေပးေလ့ ရွိသည္။ ရိုးရာ ဓေလ့အရ ရွင္းေလာင္းအျဖစ္ ခံယူမည့္ ့သူကို အဝတ္တန္ဆာအျပည့္ ဆင္ယင္ေပးျပီး ျမင္းေပၚတင္၍ ေရႊထီးမိုးေပးျပီး ရွင္ေလာင္းလွည့္ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုအခါ ရွင္ေလာင္း၏ ဖခင္သည္ သပိတ္ကိုပိုက္ျပီး မိခင္သည္သကၤန္းကိုကိုင္ကာ က်န္ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ရြာမွ မိန္းမေခ်ာေလးမ်ားမွာ ကြမ္းေတာင္ပန္းေတာင္မ်ားကို ကိုင္ျပီး ရွင္ေလာင္းေရွ ့မွ တန္းစီျပီ ရွင္ေလာင္းလွည့္ျကပါသည္။ ရွင္းေလာင္း၏ေနာက္တြင္ ဒိုးပတ္ဝိုင္းမွ အတီးအမွ ုတ္ အက အခုန္မ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ရွင္ေလာင္းလွည့္ေလ့ရွိပါသည္။ ရွင္ေလာင္းကို ရွင္သာမေဏအျဖစ္ခံယူေစသလို သမီးကိုလည္း နားထြင္းေပးျပီး နားသ မဂၤလာစီရင္ေပးပါသည္။ ထို့ေနာက္ ဧည့္သည္မ်ားကို ထမင္းဟင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ြးေမြးဧည့္ ခံျကပါသည္။ ထို ့သို ့ရွင့္ျပဳနားသ မဂၤလာအလွ ူသည္ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ ျမန္မာ့ အလွ ူပဲြတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

Sort:  

This post has received a 10.53 % upvote from @boomerang.

You got a 3.72% upvote from @postpromoter courtesy of @wai1!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!