က်ြန္ေတာ္နွစ္သက္ေသာ အလွ ုပဲြမ်ား ၂

in #steemit3 years ago

ျမန္မာလူမ်ဳိးတို ့၏ ႏွစ္သစ္ကို ျကိုဆိုေသာ အတာသျကၤန္ပဲြတြင္လည္း အလွ ူမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ သျကၤန္အျကို ေန့မွစ၍ မုန္ ့လံုးေရေပၚ ေရႊရင္ေအး သာကူမ်ားကို ေန့စဥ္မရိုးေအာင္ ျပဳလုပ္ျကပါသည္။ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ အိမ္တိုင္းနီးပါးတြင္လည္း မုန္းတစ္မ်ဳိးမဟုတ္တစ္မ်ဳိးလုပ္စားျကသည္။ မုန္ ့လံုးေရေပၚလုပ္ရသည္ကေပ်ာ္စရာ ပိုေကာင္းလွသည္။
လူအမ်ားဝိုင္းစု၍ ေကာက္ညွင္းနယ္သူကနယ္ အုန္းသီးျခစ္သူကျခစ္ စုေပါင္းဝိုင္းဝန္းမုန့္လုပ္ျကသည္။
မုန့္မ်ားကို မိမိတို ့၏ မိတ္ေဆြမ်ား အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို လိုက္လံေဝငွ ေပးရသည္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းလွပါသည္။ ဂုဏ္ပကာသန ကင္းျပီ ေစတနာပီတိ ျဖစ္ရေသာ အလွ ူ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

wai1.jpg

ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မရွိဆင္းရဲသားမ်ားအား ေပးကမ္းေကြ်းေမြးျခင္း ရဟန္းေတာ္မ်ား သီလရွင္မ်ားအား လွ ူဒါန္းျခင္း သက္ျကီရြယ္အိုမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ကူညီျခင္း စသည့္ တိုသည့္လည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို ့၏ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ျမန္မာအလွ ူ ပဲြမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ဤသို ့ ေကာင္းျမတ္ေသာေသာ အလွ ူပဲြမ်ားကို အသက္ထက္ဆံုးတိုင္ ျပဳလုပ္ လွ ူဒါန္းသြားရန္ သင့္ပါေပသည္။

Sort:  

Congratulations @wai1! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!