ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ႏႈိင္း​ေတာ့ မ႐ိုင္​းဘူး​ေပါ့

in #steemit2 years ago

ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ႏႈိင္း​ေတာ့ မ႐ိုင္​းဘူး​ေပါ့


 ![image](https://img.esteem.ws/5150ksy4us.jpg)
တစ္ခါက 
ရြာတစ္ရြာမွာ သူခိုုးဝင္ခိုုးေတာ့
ရြာသားေတြ ဝိုုင္းၿပီး ဖမ္းၾကသတဲ့။

သူခိုုးကလည္း ႀကံရာမရျဖစ္ၿပီး
မနီးမေဝးမွာ ရွိေနတဲ့ 
သခ်ဳၤ ိင္္္းထဲကိုု ကမန္းကတမ္းနဲ႔ ဝင္ေျပးၿပီး
ပုုန္းေနခဲ့ရကာ...
ရြာသားေတြ ျပန္ထြက္သြားေတာ့မွ
ပုုန္းေနရာကေန ေခါင္းကေလးျပဴ ၿပီး
ဟိုုဟုုိ ဒီဒီ ၾကည့္လိုုက္ေတာ့
သူနဲ႔ မလွမ္းမကမ္​းမွာ 
ရေသ့တစ္ပါးထုုိင္ေနတာကိုု ျမင္​တယ္​...
ဒီေတာ့ သူခိုုး ေတြးလိုုက္တာက...

"ေၾသာ္..လက္စသတ္ေတာ့ ဒီသခ်ဳၤ ိင္းထဲမွာ
ငါ တစ္ေယာက္တည္းမွ မဟုုတ္ပဲ
ဟိုုဖက္မွာလည္း...
သူခိုုးတစ္ေယာက္ ပုုန္းေနပါလား" 
လို႔ ေတြးမိပါသတဲ့။

ရေသ့ႀကီးကလည္း လူသံၾကားတာနဲ႔
ဘာေတြမ် ားပါလိမ့္လို႔ 
​ေခါင္းကေလး ေမာ့ၿပီးၾကည့္လိုု္က္ေတာ့
မလွမ္းမကန္းမွာရွိေနတဲ့ သူခိုုးကိုု ျမင္ၿပီး
ရေသ့ႀကီးက ေတြးပါသတဲ့...

"ေၾသာ္... ဒီသခ်ဳၤ ိင္းထဲမွာ ငါတစ္ေယာက္တည္း
တရားအားထုုတ္ေနတယ္လိုု႔ ထင္ေနတာ
ဟိုုဖက္မွာလည္း သူေတာ္ေကာင္းတစ္ေယာက္
တရား အားထုုတ္ေနပါလား" 
လို႔ ေတြးၿပီး သာဓုု အႀကိမ္ႀကိမ္ေခၚမိသတဲ့။

လူေတြဟာ မိမိစိတ္အတိုင္း သူတပါးကို
ျမင္တတ္ၾကတယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါပဲ

စိတ္ထားမေကာင္းသူက 
သူတစ္​ပါးကိုလည္း  
မေကာင္း ျမင္တတ္တယ္
မေကာင္း ​ေျပာတတ္ၾကတယ္
မေကာင္း ႀကံတတ္ၾကတယ္။

စိတ္ထားေကာင္းသူမ် ားကေတာ့
မေကာင္းတဲ့သူကိုေတာင္မွ ျဖည့္ၿပီး
အေကာင္း ​ေျပာတတ္ၾကပါတယ္
အေကာင္း ျမင္တတ္ၾကပါတယ္ ။

ေျပာခ် င္တာကေတာ့...
ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ႏႈိင္း​ေတာ့ မ႐ိုင္​းဘူး​ေပါ့ဗ် ာ။
Sort:  

Source
Plagiarism is the copying & pasting of others work without giving credit to the original author or artist. Plagiarized posts are considered spam.

Spam is discouraged by the community, and may result in action from the cheetah bot.

More information and tips on sharing content.

If you believe this comment is in error, please contact us in #disputes on Discord

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by thaelay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.025
BTC 18955.90
ETH 606.72
SBD 1.16