ရိုင္းပင္းကူညီစိတ္ဟူသည္မွာ

in #steemit4 years ago

လူ့ေဘာင္ေလာကကို အလွဆင္ေနေသာ
ရိုင္းပင္းကူညီစိတ္ဟူသည္မွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအခက္အခဲဟူသမွ်ကို ကူညီေျဖရွင္းေပးေသာစိတ္ဟု အဓိပါယ္ဖြင့္ဆိုလွ်င္ရႏိုင္ပါသည္။
ရိုင္းပင္းကူညီလိုစိတ္သည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတ့ို၏ေမြရာပါ ေကာင္းျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ျမန္မာတို့သည္ ၾကီးသူကိုရိုေသ ရြယ္သူကိုေလးစား ငယ္သူကိုသနား ဟူေသာ
မိရိုး ဖလာအဆံုးအမႏွင့္အညီ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။မိမိထက္အသက္ငယ္ရြယ္ေသာသူကို သနားၾကင္နာစိတ္ျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံရမည္ဟူေသာ စိတ္ဓါတ္သည္ အစဥ္အဆက္လက္ခံက်င့္သံုးလာခဲ့ၾကသည္။မိမိထက္ငယ္ရြယ္သူကို သနားျကင္နာရာမွ အိမိထက္ဆင္းရဲသူ မိမိထက္
္ဥာဏ္ပညာမဲ့သူမ်ားကို ေထာက္ပံရမည္ဟူေသာ အသိစိတ္ဓါတ္သည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို့၏ အသိစိတ္တြင္ ထာဝရရွင္သန္လာပါသည္။photowrite-05May18-215638.png

Sort:  

This post received a $0.420 (57.54%) upvote from @upvotewhale thanks to @ntamntam! For more information, check out my profile!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.030
BTC 21389.73
ETH 1239.19
USDT 1.00
SBD 3.23