ตามรอยพิธีกรรม ต่างๆที่เกี่ยวกับข้าว ของเมืองไทย สืบสานวัฒนะธรรมไทย ตอนที่ 3

in #steemit3 years ago (edited)

ตามรอยพิธีกรรม ต่างๆที่เกี่ยวกับข้าว ของเมืองไทย สืบสานวัฒนะธรรมไทย ตอนที่ 3
เพื่อต้องการ แบ่งปันความรู้และข้อมูล ที่เกี่ยวกับประวัติของวัฒนะธรรมไทย และ ประเพณีไทยที่สืบสานจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน

พระราชพิธีพิรุณศาสตร์

พระราชพิธีพิรุณศาสตร์เป็นพิธีขอฝนที่เป็นพระราชพิธี เพื่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้ฝนฟ้าตกลงมาเพื่อประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม คนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับความวิปริตของธรรมชาติเชื่อมโยงกับผู้ปกครองด้วย ดังนั้นการขอฝนจึงเป็นหน้าที่

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.021
BTC 16953.40
ETH 510.71
SBD 1.12