ตามรอยพิธีกรรมต่างๆสืบสานวัฒนะธรรมไทย ตอนที่ 2

in steemit •  last year 

ตามรอยพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับข้าวของเมืองไทยสืบสานวัฒนะธรรมไทย ตอนที่ 2
เพื่อต้องการ แบ่งปันความรู้และข้อมูล ที่เกี่ยวกับประวัติของวัฒนะธรรมไทยและประเพณีไทย
ที่สืบสานจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน

พระราชพิธีภัทรบท
พิธีภัทรบท เป็นราชพิธีที่ทำกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย ทำในกลางเดือนสิบ เป็นพิธีลอยบาปของพราหมณ์
เพื่อการชำระบาปของพราหมณ์ให้บริสุทธิ์ ก่อนรับข้าวมธุปายาสหรือก่อนทำการพระราชพิธีสารท
ในปลายเดือนสิบ ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบ พิธีหลวง


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ขอบคุณ เพื่อนๆ มากนะครับที่ กด vote ให้นะครับ