ตามรอยพิธีกรรมต่างๆสืบสานวัฒนะธรรมไทย ตอนที่ 2

in #steemit3 years ago

ตามรอยพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับข้าวของเมืองไทยสืบสานวัฒนะธรรมไทย ตอนที่ 2
เพื่อต้องการ แบ่งปันความรู้และข้อมูล ที่เกี่ยวกับประวัติของวัฒนะธรรมไทยและประเพณีไทย
ที่สืบสานจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน

พระราชพิธีภัทรบท
พิธีภัทรบท เป็นราชพิธีที่ทำกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย ทำในกลางเดือนสิบ เป็นพิธีลอยบาปของพราหมณ์
เพื่อการชำระบาปของพราหมณ์ให้บริสุทธิ์ ก่อนรับข้าวมธุปายาสหรือก่อนทำการพระราชพิธีสารท
ในปลายเดือนสิบ ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบ พิธีหลวง


Sort:  

ขอบคุณ เพื่อนๆ มากนะครับที่ กด vote ให้นะครับ

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.021
BTC 16953.40
ETH 510.71
SBD 1.12