ตามรอยพิธีกรรมต่างๆสืบสานวัฒนะธรรมไทย ตอนที่ 6

in steemit •  last year 

ตามรอยพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับข้าวของเมืองไทยสืบสานวัฒนะธรรมไทย ตอนที่ 6
เพื่อต้องการ แบ่งปันความรู้และข้อมูล ที่เกี่ยวกับประวัติของวัฒนะธรรมไทยและประเพณีไทย
ที่สืบสานจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน

พระราชพิธีไล่เรือ
เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก เกิดน้ำท่วมไร่นา จนไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ คนในสมัยก่อนซึ่งเป็นชุมชนกสิกรรมจะมีการทำพิธีกรรมให้น้ำลด เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ มีหลักฐานปรากฏให้เห็นในกฎมณเฑียรบาลเรียกพิธีนี้ว่าไล่เรือ

รูปจากอดีต

รูปปัจจุบัน

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Following you! +upvote