ตามรอยพิธีกรรมต่างๆสืบสานวัฒนะธรรมไทย ตอนที่ 6

in #steemit3 years ago

ตามรอยพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับข้าวของเมืองไทยสืบสานวัฒนะธรรมไทย ตอนที่ 6
เพื่อต้องการ แบ่งปันความรู้และข้อมูล ที่เกี่ยวกับประวัติของวัฒนะธรรมไทยและประเพณีไทย
ที่สืบสานจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน

พระราชพิธีไล่เรือ
เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก เกิดน้ำท่วมไร่นา จนไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ คนในสมัยก่อนซึ่งเป็นชุมชนกสิกรรมจะมีการทำพิธีกรรมให้น้ำลด เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ มีหลักฐานปรากฏให้เห็นในกฎมณเฑียรบาลเรียกพิธีนี้ว่าไล่เรือ

รูปจากอดีต

รูปปัจจุบัน

Sort:  

Following you! +upvote

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.021
BTC 16953.40
ETH 510.71
SBD 1.12