ธนบัตรรุ่นแรก ในรัชกาลที่ 10 ธนบัตรแบบใหม่ เริ่มใช้ 6 เม.ย. 2561

in #steemit3 years ago (edited)

ธนบัตรรุ่นแรก ในรัชกาลที่ 10 ธนบัตรแบบใหม่ เริ่มใช้ 6 เม.ย. 61
นำมาฝากเพื่อนๆชาว Seemit กันครับ

ธนบัตรรุ่นแรก ในรัชกาลที่ 10
ธนบัตรแบบใหม่ เริ่มใช้
ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท ออกใช้ใน วันที่ 6 เมษายน 2561
ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาท ออกใช้ใน วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

ธนบัตรแบบใหม่ มูลค่า 20 บาท


ธนบัตรแบบใหม่ มูลค่า 50 บาท


ธนบัตรแบบใหม่ มูลค่า 100 บาท


ธนบัตรแบบใหม่ มูลค่า 500 บาท


ธนบัตรแบบใหม่ มูลค่า 1000 บาท


Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.021
BTC 16953.40
ETH 510.71
SBD 1.12