My daughter photo

in #steemit5 years ago

image
ထမင္းေကြၽးရတာမလြယ္ဘူး။အရမ္းခ်စ္ဖို႔ေကာင္းေအာင္ေျပာတက္တယ္။

image

image
ပဲေပးေနတာတဲ့

image
ေက်ာင္းမွာမီးမီးဆြဲလာတဲ့ပံုေလးပါ။
အရမ္းလည္တဲ့မီးမီး

Sort:  

Tag ကုိ photograph လုိ႔ထည့္သင့္တယ္။

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.023
BTC 27834.10
ETH 1651.18
USDT 1.00
SBD 2.21