လူ ဟူသည့္မွာအညြန္ ့တလူလူ ထြက္အပ္ေသာ သတၱဝါ

in #steemit6 years ago (edited)

လူ ဟူသည့္မွာအညြန္ ့တလူလူ ထြက္အပ္ေသာ သတၱဝါ ျဖစ္သည္ဟု ပညာရွိတိုက မိန့္ဆိုျကသည္။ဆိုလိုသည္မွာ မိမိဘဝကို တိုးတက္ျကီးပြားေစရန္ အစဥ္ျကိုးပမ္း ျကံေဆာင္တက္ေသာေျကာင့္ လူ ဟုမိ္န့ဆုျကျခင္းျဖစ္သည္။ လူသားတို ့သည္ ေအာင္ျမင္မွ ုမ်ားကို လူသားတိုင္း ရွိလိုျကသည္။ လူသားတို ့သည္ေအာင္ျမင္ မွ ုမ်ားကို ရရွိပိုင္ဆိုင္နိုင္ရန္ ျကိုးပမ္းျကရင္းလူ ဘဝကို ျဖတ္သန္း ေနျကရသည္။ သို ့ေသာ္ ေအာင္ျမင္မွ ုကို ႐ွိလိုလွ်င္ ဥာဏ္ ဝီရိယျကီးစြာ စိုက္ထုတ္လုပ္ေဆာင္ ျကိုးစားပ့ါမွ ရရွိနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ေလာကတြင္ ဥာဏ္ဝီရိယ စိုက္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ အရာရာေအာင္ျမင္ နိုင္ေပမည္။
ေအာင္ျမင္မွ ုဟူေသာ အက်ဳိးတရားကို ႐ွိပိုင္ဆိုင္နိုင္ရန္ ျကိုးစားအားထုတ္မွ ုဟူေသာ အေျကာင္း တရား ရွိရစျမဲျဖစ္သည္။လံုလစိုက္ထုတ္၍ ျကိုးစားလုပ္ေဆာင္ပါက ေအာင္ျမင္မွ ုရရွိနိုင္ေသာ္လည္းလံုလဝီရိယ မရွိပါကမူ ေအာင္ျမင္မွ ုပန္းတိုင္နွင့္လဲြေခ်ာ္မည္သာၿဖစ္သည္။

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 62876.86
ETH 3399.50
USDT 1.00
SBD 2.43