အရုဏ္က်င္းခ်ိန္ အလွအပမ်ား ၂

in #steemit6 years ago

အရုဏ္က်င္းခ်ိန္
ဝါတြင္းကာလမ်ား၏ အရုဏ္ဦးဆြမ္းခံထြက္ျကေသာ ရဟန္းမ်ားအား ဆြမ္းခ်က္ေလာင္းလွဳသူမ်ားကို ေတြျမင္နိုင္သည္။ခ်စ္စရာျမန္မာဓေလ့တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
အရုဏ္ဦးကို မဂၤလာက်က္သေရျဖင့္ စတင္တက္ျကေသာ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို ့၏ေကာင္းေသာ ဓေလ့ ျဖစ္သည္။မိုးရာသီခ်ိန္ျဖစ္ ၍ မိုးစိုစိုတြင္ ျမန္မာတို၏ ဒါနဆြမ္းေလာင္းပဲြသည္ ပ်က္ကြက္သည္ မရွိေပ။အရုဏ္ဦး တြင္ဆြမ္းခံျကြလာေသာ ရဟန္းမ်ားကို ဆြမ္းေလာင္းရင္း ပီတိ ပြားေစသည္။

IMG_20180503_224312.jpg

ေဆာင္္းရာသီ၏ နံနက္ခင္းမူ နွင္းမူ ႏွင္းမွုန္တို သိပ္သည္းစြာက်ေနသည္။ေနမင္းသည္ အလင္းေရာင္ကို မထိုးေဖာက္နိုင္၍ ခ်မ္းေအးမွ ုျကာရွည္လြန္းလွသည္။
ထို မွ ုန္ရီဝိုးတဝါးအခ်ိန္ က်န္းမာေရးအတြက္ ကိုယ္လက္လွုပ္ရွား အားကစားျပဳလုပ္ျကသူမ်ား လမ္ေလ်ွက္ျကသူမ်ား အေျပးေလ့က်င့္ျကသူမ်ားကို ႏွင္းမွုန္မ်ားျကားတြင္ ေတြနိုင္သည္။ေနျခည္ျဖာမွ ေႏြးျကရမည္သာျဖစ္သည္။

Sort:  

Congratulations @measureable! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66647.09
ETH 3474.84
USDT 1.00
SBD 3.20