အရုဏ္က်င္းခ်ိန္ အလွအပမ်ား

in #steemit6 years ago

အေမွာင္ခြင္း၍ အလင္းေရာက္သည့္ အခ်ိန္မွာ တစ္ေန့တာ၏ အစအဦး သည္ အရုဏ္ဦး ပင္ ျဖစ္သည္။ လင္းအရုဏ္ သည္ တစ္ေန့တာ အတြက္ အားအင္သစ္မ်ား စတင္ ေမြးဖြား ေပးေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္ တစ္ေနတာ ပင္ပန္းသမ်ွတို့ကို အနားယူ၍ အားအင္သစ္ကို
ျဖည့္ကာ ေလာကျကီအတြက္ လူသားတို လွုပ္ရွားမွု အစပ်ဳိးခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။
ေကာင္းကင္ျကီး၌လည္း မွုန္ပ်ပ် ဝိုးတဝါး အလင္းေရာင္တို ့က ျမင္ရေသးသည္။

IMG_20180503_224312.jpg

ျကယ္ေရာင္လေရာင္တ့ိုမျပယ္တျပယ္ အခ်ိန္တြင္ သစ္ပင္ပန္းပင္တို ့၏ အရိပ္မ်ား
ဝိုုးတဝါးကို ထင္လ်က္ ရွိေနျကပါသည္။
လင္းျကက္တြန္သံႏွင္ အတူ လူသားတို ့က နိုးထလာျကေပျပီ။ လင္းျကက္တြန္သံသည္ သဘာဝ၏ နာရီမွ ုးျကီးျဖစ္သည္ ေအးခ်မ္းျခင္း တိတ္ဆိတ္ ျငိမ္သ္ျခင္းတို ့မွ တစ္စဆစ္စ အသံမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ ျပီ ျဖစ္ပါသည္။
လူသားတို ့ထက္ ဝီရိယေကာင္းေသာ ေက်းငွက္မ်ား အိပ္တနး္မွ နိုးထ၍ တက်ီက်ီ အစာရွာထြက္ေပျပီ။ ေတာရြာမ်ား၌ ရြာဦးေက်ာင္းမွ ကလက္တက္ ေခါက္သံ တံုူေမာင္းေခါက္သံဘမ်ားသည္ သာယာ နားဝင္ခ်ဳိလွသည္။

Sort:  

This post received a $0.105 (67.14%) upvote from @upvotewhale thanks to @measureable! For more information, check out my profile!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66687.47
ETH 3486.23
USDT 1.00
SBD 3.19