အရုဏ္က်င္းခ်ိန္ ၃

in #steemit6 years ago

ေရာင္ျခည္တစ္ေထာင္ အလင္းေဆာင္ေသာ ေနမင္းျကီး အစြမ္းကုန္ လင္းလက္လာမွပင္ ႏွင္းမွုန္တို ့တစက္တစက္ သစ္ရြက္ေပၚသို ့ က်လာေပသည္။ အလင္းေရာင္တို ့ တစ္စတစ္စ ျကီးစိုး လာေသာအခါ အေမွာင္ထုတို ့တေျဖးေျဖး လြင့္စင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေပသည္။ ေက်းငွက္တို ့၏ အသံကလည္း ပို၍ က်ယ္ေလာင္လာျပီျဖစ္သည္။ အေရွ ့ဘက္ ေကာင္းကင္တစ္ခြင္လံုးတြင္လည္း ႏုရာမွ တျဖည္းျဖည္း ရင့္လာေသာ တိမ္ေရာင္တို့ကို ျမင္ရေပသည္။ ေလာကျကီး၏ သဘာဝ ပန္ခ်ီကားတို ့ကို ပီျပင္စြာ ေတြ ့ နိုင္ျပီျဖစ္သည္။

measureable . .1.jpg

ေက်းလက္၏ ေရာင္ျခည္လာစ လင္းအရုဏ္အခ်ိန္တြင္ ဦးျကီးမ်ား လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျကျပီ။ ေက်းလက္လံုမပ်ဳိေလးမ်ား ခေရပန္းေကာက္ခ်ိန္ ရြာဦး ဘုန္းေတာ္ျကီးေက်ာင္းမွ ဆြမ္းခံထြက္ခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ ေစ်းေရာင္းရန္ေစ်းသည္မ်ား ဝမ္းစာေရးအတြက္ စတင္လွုပ္ရွားေနေပျပီ။ ေက်းရြာရွိ သက္ျကီးရြယ္အိုမ်ား၏ ဘုရားရွိခိုးသံကလည္း ပ်ံလြင့္လာသည္။ ေျကးစည္သံလြင္လြင္ႏွင့္ အမွ်ေဝသံမ်ားကိုလည္း ျကားေနရသည္။ျမိ ု့မ်ာ၏ အရုဏ္ဦးခ်ိန္သည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား စာစတင္က်က္မွတ္ခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ျပန္ေလ တသုန္သုန္ တိုက္ေနခ်ိန္တြင္ ေကြးမေနအားေပ။အိမ္စာမ်ားကို က်က္မွတ္ျပီ လြယ္အိတ္ကေလးကိုစီျဖင့္ ေက်ာင္းသို့ သြားေပေတာ့မည္။ ေနမင္း၏ အလင္းေရာင္ ပိုမို ထြန္းေတာက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ေစ်းသည္ ေစ်းဝယ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အလုပ္သမားမ်ား တစ္ေန့တာအတြက္ လမ္းေပၚထြက္၍ လွုပ္ရွားေနျကျပီျဖစ္သည္။
႑႑႑႑႑႑႑႑႑႑႑႑႑႑႑႑
ည၏ အေမွာင္ထုမွ ေန့၏ လင္းလက္ေသာ အခ်ိန္သို ့ေရာက္ရန္ လူသားတို ့ေတာင့္တျကေပသည္။ တစ္ေန့တာကို အလင္းႏွင့္ အေမွာင္ တစ္လွည့္စီေပးေနေသာ သဘာဝတရားျကီးသည္ လူသားတို့ အတြက္တရာူျပေနသကဲ့သို့ပင္ျဖစ္သည္။လူသားတို ့ဘဝတြင္
အေမွာင္ေပ်ာက္ပါက အလင္းသို ့ေရာက္မည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သဘာဝတရားျကီးသည္ မိုးေသာက္ေရာင္နီ ေပၚစျမဲျဖစ္သကဲ့သို ့ လူသားတို ့ဘဝတြင္လည္း မိုးေသာက္အလင္းေရာက္ခ်ိန္ေပသည္။
ထိုအရုဏ္ဦးကို နမူနာယူ၍ ဘဝစာမ်က္ႏွာ၏ အလင္ေရာင္ပ်ဳိးခ်ိန္တြင္ ျကိုးစားအားထုတ္ျကရမည္ဟု အသိတရားျဖစ္ေပၚလာရပါသည္။

ထို ့ေျကာင့္သဘာဝတရားျကီးက ေပးအပ္ထားေသာ အလင္းေရာင္ကို အက်ဳိးရွိစြာအသံုးခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႐ွိလာေသာ လင္းေရာင္ျခည္ကို လွ ုိက္လွဲစြာျကိဳဆိုရင္း တစ္ေန့တာ ဘဝအတြက္ မိမိအက်ဳိး သတၲေလာကလူသားတို ့အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ ေမြးဖြားျခင္းသည္ ဘဝ၏ စာမ်က္ႏွာကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္္းျဖစ္သည္။ လင္းအရုဏ္သည္လည္း တစ္ေန့တာ စာမ်က္ႏွာ အလင္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ ျကိုးစား ႏိုးျကား၍ လင္းအရုဏ္၏ တစ္ေန့တာကို အလွဆင္ျကရေပေတာ့မည္။

Sort:  

This post has received a 9.42 % upvote from @boomerang.

You got a 4.65% upvote from @upme thanks to @measureable! Send at least 3 SBD or 3 STEEM to get upvote for next round. Delegate STEEM POWER and start earning 100% daily payouts ( no commission ).

You got a 3.72% upvote from @postpromoter courtesy of @measureable!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66756.40
ETH 3468.50
USDT 1.00
SBD 3.19