Dobry wieczór

in #steemit4 months ago (edited)

Jestem Mateusz mam 27 lat pochodzę z województwa kujawsko pomorskiego,
Od 2012 roku tworzę własną autentyczne wiersze które publikuje na social media,
Takich jak Facebook, YouTube, Instagram i oczywiście tu też będę,
Moje wiersze zostały opublikowane w dwóch tomikach obraz kilku antropologiach poetyckich grupa Facebookowych,
Należę do wydawnictwa KryWaj z Koszalina od 2017 roku do dnia dzisiejszego.

Coin Marketplace

STEEM 1.21
TRX 0.16
JST 0.173
BTC 61473.35
ETH 2421.28
BNB 530.96
SBD 9.24