СъзнаниеsteemCreated with Sketch.

in #steemit3 years ago

Oсъзнаването, че реалността е илюзия, е дефиниция за Просветление.
Причината, поради която само чуването на този израз не води до автоматично събуждане, е защото е изключително трудно да се разбере и наистина да се повярва. В резултат на това много малко хора в историята на човечеството някога са осъзнавали истинската дълбока същност на действителността ...

Търсещият не може просто да каже, че вярва, че "реалността е илюзия", която трябва да събудим. Всичко, което нашите пет сетива ни казват, прави вярването в това почто невъзможно. Следователно, тази древна мъдрост трябва да бъде разбрана, опитана и усетена. Само тогава може да се събудите във висшата природа на вашето собствено съзнание.
29101617_1984328844929478_4417745042274995511_n.jpg

Sort:  

good photography with such a unique landscape. good post

Явно и най-парадоксалните парадокси е възможно да са реалност.

Много точно!

Coin Marketplace

STEEM 0.95
TRX 0.13
JST 0.137
BTC 55505.73
ETH 2310.89
BNB 593.96
SBD 7.86