မေမ့ေအာင္

in #steemit2 years ago

ဆရာဝန္တို ့သည္ လူနာ ကုသမွ ုနွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ေလ့လာျခင္း ေဆးရံု ေဆးခန္းတို ့အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါး အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းတို ့ကို သတိထားေဆာင္ရြက္ေနပါမွ ေဆးကုသမွ ုတို ့သည္လ်င္ျမန္ထက္ျမက္ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ တာဝန္ဝတၲရားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ မိမိကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥတို ့ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းတို ့ကို ရံဖန္ရံခါ ျကံုေတြ ့ရတက္ပါသည္။ ထိုေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသည္ သာမာန္အေနအထားတြင္ မထူးျခားလွေသာ္လည္း အေရးပါေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျကီးက်ယ္ေသာ အမွားမ်ားကို ျကံုေတြ ့ေစနိုင္ပါသည္။ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသည္ ေပါ့ဆျခင္း သတိမထားျခင္း အေျကာင္းရင္းတို ့၏ အေျခခံျဖစ္ပါသည္။ အသိတရားရွိေနျခင္းျဖင့္ ေမ့ ေလ်ာ့ ျခင္းကို ကာကြယ္ နိုင္ပါသည္။ ေမ့သြားလိုပါ ဆိုေသာ အေျကာင္းျပခ်က္ကို သတိတရားျဖင့္ ေခ်ဖ်က္နိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သတိရွိျခင္းသည္ အရာရာကို ေအာင္ျမင္ေစနိုင္ပါသည္။ သတိေမ့ေလ်ာ့ သြားပါက ကတိမတည္သူ မိတ္ေဆြဝတၲရား ေပါ့ေလ်ာ့သူ စသည္တို ့ျဖင့္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရမည္။မိတ္ေဆြ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးပ်က္မည္။အခင္အမင္ေလ်ာ့မည္ ျဖစ္သည္။ထို ့ေျကာင့္ လယ္ထြန္သြားႏြားေမ ့သူမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ျကိုးစားေနထိုင္သင့္ပါသည္။

Sort:  

This post received a $0.315 (42.57%) upvote from @upvotewhale thanks to @glanter22! For more information, check out my profile!

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

Congratulations @glanter22! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!