လူ ၁

in #steemit2 years ago

လူ ဟူသည့္မွာအညြန္ ့တလူလူ ထြက္အပ္ေသာ
သတၱဝါ ျဖစ္သည္ဟု ပညာရွိတိုက မိန့္ဆိုျကသည္။ဆိုလိုသည္မွာ မိမိဘဝကို
တိုးတက္ျကီးပြားေစရန္
အစဥ္ျကိုးပမ္း ျကံေဆာင္တက္ေသာေျကာင့္
လူ ဟုမိ္န့ဆုျကျခင္းျဖစ္သည္။ လူသားတို ့သည္
ေအာင္ျမင္မွ ုမ်ားကို လူသားတိုင္း ရွိလိုျကသည္။ လူသားတို ့သည္ေအာင္ျမင္ မွ ုမ်ားကို ရရွိပိုင္ဆိုင္နိုင္ရန္ ျကိုးပမ္းျကရင္းလူဘဝကို ျဖတ္သန္း
ေနျကရသည္။ သို ့ေသာ္ ေအာင္ျမင္မွ ုကို ႐ွိလိုလွ်င္ ဥာဏ္ ဝီရိယျကီးစြာ စိုက္ထုတ္လုပ္ေဆာင္
ျကိုးစားပ့ါမွ ရရွိနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ေလာကတြင္
ဥာဏ္ဝီရိယ စိုက္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္လွ်င္
အရာရာေအာင္ျမင္ နိုင္ေပမည္။
IMG_20180502_030633.jpg

Sort:  

This post received a $0.420 (56.76%) upvote from @upvotewhale thanks to @glanter22! For more information, check out my profile!