Steemit , cuộc cách mạng mạng xã hội

in #steemit7 years ago (edited)

bạn có thể chia sẻ ý tưởng của mình để nhận tiền bằng cách dùng steemit.com
Bạn có thời gian rổi để sáng tạo, hãy dùng steemit.com
Mọi đóng góp cho cộng đồng của bạn sẽ được ghi nhận bằng giá trị và có thể quy đổi ra thành tiền để trang trải cuộc sống
Thời đại của nền kinh tế tri thức đã bắt đầu
https://steemit.com/active/steem
https://steemit.com/active/steemit

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 27828.85
ETH 1743.10
USDT 1.00
SBD 2.96