သတိ

in #steemit4 years ago

လူမွ ု အဖဲြအစည္း အသီးသီး၌ မိမိနွင့္သက္ဆိုင္ရာတာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းတြင္လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကို မေမ့ရန္အေရးျကီးပါသည္။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားတို ့သည္ ေက်ာင္းသို ့သြားရာတြင္ မိမိနွင္သက္ဆိုင္ေသာ စာအုပ္ ေပတံခဲတံ ေဘာလ္ပင္ စသည့္စာေရးကိရိယာ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို ယူေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ သို ့မွသာ ဆရာသင္ျကားပို ့ခ်ေသာ စာတို ့ကို ေကာင္းစြာ မွတ္သားနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို ့ မဟုတ္ပဲ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို တစ္ပါးသူထံက ငွားရမ္းေနပါက တစ္ပါးသူကို အေနွာက္အယွက္ေပးသကဲ့သို ့ ျဖစ္ေစပါသည္။ဆရာဆရာမတို ့သည္လည္း မိမိသင္ျကား
ပို ့ခ်ရမည္သင္ခန္းစာနွင့္ ပတ္သတ္၍ ျကို တင္ျပင္ဆင္မွ ု လက္ေတြ ့ျပသရန္ လိုအပ္ေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား စသည္တုိ ့ကို မေမ့မေလ်ာ့ ယူေဆာင္ လာျခင္းျဖင့္ စာသင္ျကားပို ့ခ်မွုကို ပိုမိုလြယ္ကူ အဆင္ေျပ စြာ သင္ျကားနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

IMG_20180502_021310.jpg

Sort:  

This post received a $0.315 (42.57%) upvote from @upvotewhale thanks to @calicabre! For more information, check out my profile!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.024
BTC 18626.84
ETH 1277.15
USDT 1.00
SBD 2.43