စည္းလံုးျခင္းအတြက္သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ရွိေနတယ္

in #steemit4 years ago

စည္းလံုးျခင္းအတြက္သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ရွိေနတယ္ ဟူေသာ အားမာန္ပါသည့္္ သီခ်င္းသံကို ျကားရတိုင္း ႏွစ္သက္ျခင္းႏွင့္ အတူ တက္ျကြျခင္းကိုပါ ခံစားရပါသည္။ ေရာ့ခ္ဂီတသမား နာမည္ျကီးအဆိုေတာ္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္၏ ယင္းသီခ်င္းကို ျပန္ဆို ျကသူ အမ်ားအျပားရွိပါသည္။အသံအမ်ဳိးမ်ဳိး ကဲြေသာ္လည္း ယင္းသီခ်င္းသံစဥ္ကို ျကားရတိုင္း ႏွစ္သက္ျခင္းႏွင့္အတူ တက္ျကြျခင္းကို ခံစား ရျမဲျဖစ္ပါသည္။သီခ်င္းေပၚစဲြလမ္းမွ ုကို ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားျကည့္ေသာအခါ သီခ်င္းစာသား၏ ဆဲြေဆာင္မွ ုအျပင္ သီခ်င္းစာသား၏ အနက္အဓိပါၸယ္ကလည္း ေလးနက္မွ ုအျပည့္အဝရွိေနေသာေျကာင့္ ျဖစ္သည္။ စည္းလံုးညီညႊတ္မွ ု၏အင္အားကို ဂီတျဖင့္ ေဖာ္က်ဳးကာ သတိေပးထားပါသည္။စည္းလံုးညီညြတ္မွ ုသည္ အလြန္အေရးျကီးလွပါသည္။ အေရးျကီးလွေသာ စည္းလံုးညီညြတ္မွ ု၏ သေဘာကိုလည္း နားလည္သိရွိရန္ ပို၍အေရးျကီးလွပါသည္။ စည္းလံုးညီညြတ္မွ ုဟူသည္ အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္လွသည့္ လုပ္ေဆာင္မွ ုတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

image

Sort:  

This post received a $0.420 (68.19%) upvote from @upvotewhale thanks to @calicabre! For more information, check out my profile!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.024
BTC 18626.84
ETH 1277.15
USDT 1.00
SBD 2.43