You are viewing a single comment's thread from:

RE: Jak utworzyć kolejne konto Steem bez podawania nr telefonu?

in #steemit3 years ago

A czy w drugim sposobie nie ma błędu w tym równaniu? Mi wychodzi 0,01433579 a nie 62 000. :-/

Sort:  

Tak to pomyłka, według oryginalnego postu powinno być tak:

Calculate 5 * (1,000,000 / steem_per_mvests) * (account_creation_fee * 29.5).

Czyli na dziś: 5 * (1000000 / 485.959) * (0.2 * 29.5) = 60704.709656576.

dzięki za wyłapanie błędu, już poprawiłem.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.043
BTC 10978.87
ETH 381.32
USDT 1.00
SBD 0.97