Günaydın mesajı

in #steemit-turkiye2 years ago

Herkese iyi sabahlar herkese kolay gelsin haftanın ilk iş gününde
IMG_20210929_180002.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 43897.24
ETH 2261.90
USDT 1.00
SBD 5.03