TV Günü

in #steemexclusive2 months ago

Günlerdir çok yorucu geçiyor günlerim.
Bugün günün bir kaç saatlik kısmını kızımla birlikte evde geçirdim.
Anne kız TV saati yaptık.
IMG20220919155427.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16582.66
ETH 1220.05
USDT 1.00
SBD 2.08