The Most Sneaky Way Person Got Rich On SteemIt/ Najsprytniejszy Sposób W Jaki Ktoś Został Bogaczem Na SteemIt

in steemdev •  last year

I develop software on steem blockchain


Sometimes I've got to make tests if my software works.I'm making example transactions using my own STEEM and I've got te be very cautious to not send it foreign person, cause I will never get it back.


The most dangerous are the programming loops in code which can cause infinite loops of transactions draining my account to zero. I'me really aware about them and sometimes I'm reading my code for a few times before even small test run.


In the other words I can always lose all my STEEM sending in somewhere, if only I make one mistake.

Very Sneaky Guy


Recently I started to wonder what would happen if very common bug will sneak into my code:
undefined property.


Very common stringify process could change this undefined property to account name: "undefined". I started to wonder if someone exploit this developement weakness and earns money on the sneakest way possible!!!
Just by having account name "undefined".

And I was right!
https://steemit.com/@undefined/transfers

Some very sneaky guy earned 6000$ just by having account with name corresponding to this very common programming bug!

We can see that there are bugs in blocktrades, bittrex architecture, which cause them to send a lot of STEEM to our "undefined" guy.
Whatsmore we can see that also some individual programmers send him some money like:
@folushru, @rossenpavlov or @rucoin.PL

Rozwijam software na blockchain'ie steem


Czasem jestem zmuszony, aby testować napisane przeze mnie oprogramowanie. Robię przykładowe transakcje używając do tego mojego własnego STEEM'u i muszę być w związku z tym bardzo uważny, żeby podczas testów nie wysłac pieniędzy do obcej osoby, ponieważ nie spodziewam się, ze kiedykolwiek je wtedy odzyskam.Najbardziej niebezpieczną rzeczą są programistyczne pętle, które mogą spowodować ciągłe wysyłanie transakcji aż do całkowitego opróżnienia mojego konta.
Jestem w związku z tym bardzo uważny i czasem czytam mój kod po kilka razy zanim przeprowadze nawet mały test.


W innych słowach codzień mogę stracić cały swój STEEM przez wysłanie go gdziekolwiek, jesli tylko popełnię błąd w kodzie.

Bardzo Sprytny Gość


Ostatnio zacząłem zastanawiać się co się stanie jeśli w moim kodzie pojawi się bardzo popularny błąd:
undefined property (niezdefiniowana zmienna).


Bardzo popularnym proces zamiany na ciąg znaków (stringify) może wtedy spowodować, że zmienna undefined stanie się ciągiem znaków: "undefined". Zacząłem więc zastanawiać się, czy ktoś już odkrył tę deweloperską słabość i zarabia pieniądze w najbardziej sprytny sposób!!!
Po prostu na posiadaniu nazwy konta: "undefined".

I nie myliłem się!
https://steemit.com/@undefined/transfers

Jakiś bardzo prytny gość zarobi 6000$ tylko na posiadaniu konta z nazwą korespondującą do tego bardzo popularnego bug'a!

Możemy zobaczyć, że architektura blocktrades, bittrex ma bugi, które kosztowały ich wysłanie znacznej ilości z STEEM'u do naszego "undefined" gościa.


Co więcej możemy także przeczytać, że także jacyś samotni programiści wysłali mu pieniądze, jak na przykład:
@folushru, @rossenpavlov or @rucoin.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!