تگ های مهم هنگامی که عکس های مرتبط با زندگی خودمون رو آپلود می کنیمsteemCreated with Sketch.

in #steemace5 years ago

اولین نکته ای که باید به اون توجه کرد اینه که تا اپ گروه آماده بشه و خودش پیش فرض تگ گروهمون را قرار بده ، خودمون تگ گروه رو بصورت دستی وارد میکنیم. بعد از اون بقیه تگ های مهم برای عکس های مرتبط با زندگی خودمون به ترتیب اهمیت به صورت زیر وارد میشوند.
1- steemace
2- life
3- photography
4- art
.همچنین اگه عکس مربوط به مسافرت بود از تگ زیر به عنوان تگ 5 استفاده کنید
5- travel

Sort:  

Congratulations @steemace.group! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 upvotes. Your next target is to reach 250 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63476.83
ETH 3413.43
USDT 1.00
SBD 2.50