رباتها چه مطالبی رو کپی تشخیص می دهند؟steemCreated with Sketch.

in #steemace5 years ago (edited)

copyright-e1439474080753.png
http://wordsireland.ie/copyright/

یک اتفاقی که این چندروزه برای یک سری کاربرای استیمیث افتاده، این بوده که از عکس ها و یا مطالبی کپی استفاده کردند و چون لینک مطالب داده نشده بود، رباتها به علت این که حق کپی رایت رعایت نشده بود، ارزش اون پست ها رو صفر کرده و حتی باعث کاهش لول اون کاربر شده

یکی از اون موارد که ممکنه هر کدوم از ما این اشتباه رو مرتکب بشیم اینه که شعری از شعرای قدیم بزاریم و چون این شعر در سایت های مختلف پیدا میشه، ربات استیم اونو کپی از یک سایت در نظر می گیره. در این مواقع اگر مطلبی می نویسید که از خودتون نیست ، عادت کنید حتما نام صاحب اثر رو بدلیل مسائل اخلاقی ذکر کنید و از یکی از سایتها لینک اون مطلب رو پیدا کنید و زیر اون پست بگذارید.

موفق باشید.

Sort:  

Congratulations @steemace.group! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 10 posts. Your next target is to reach 20 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 67402.68
ETH 3481.04
USDT 1.00
SBD 2.65