میزان درآمد کاربر shaya6677 در استیم بعد از نزدیک به 2 ماهsteemCreated with Sketch.

in #steemace5 years ago

در شروع با 614 استیم فعالیت در استیم آغاز شد و در حدود 2 ماه فعالیت میزان استیم ها به 626 رسید، یعنی 12 استیم درآمد

photo_2019-04-20_21-55-55.jpg

photo_2019-06-17_21-26-14.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63749.66
ETH 3419.02
USDT 1.00
SBD 2.48