انتقال پول به حساب و بازپرداخت 15 استیم قرضیsteemCreated with Sketch.

in #steemace5 years ago

در استیم هر پست بعد از 7 روز محاسبه برای واریز درآمد آن انجام می گیرد و مبلغ آن برای حساب شما در نظر گرفته می شود، حالا شما باید این پول را به حساب خود انتقال دهید.

=============
CLAIM REWARD:
در گوشی موبایل و در اپلیکیشن پارتیکو از این گزینه برای انتقال درآمد به حساب استفاده می کنیم.

Screenshot_20190614-163036.png

===============
Redeem Rewards:

در لپ تاپ و با استفاده از بروزر در استیمیت از این گزینه برای انتقال درآمد به حساب استفاده می کنیم.

6.png

وقتی موجودی به حساب شما انتقال داده شد ، شما در اپ پارتیکو تغییر حساب خود را نمیتوانید تشخیص دهید و برای دیدن موجودی دقیق حساب باید حتما با استیمیت حساب خود را چک کنید. آنچه پارتیکو به شما نشان میدهد مجموع استیم پاوریست که درآمد داشتید بعلاوه استیم پاور قرضی استیم به شماست که مجموع آن همان 15 استیم است.

1.png
درآمد این حساب 5.125 استیم است که با 9.876 استیم قرض کل استیم برابر است با 15 استیم پاور مطابق آنچه که در پارتیکو می بینید.
Screenshot_20190614-162816.png

می توانید موجودی چند حساب دیگر را مقایسه کنید.

2.png

Screenshot_20190614-162852.png

========================================

3.png

Screenshot_20190614-162915.png

========================================

4.png

Screenshot_20190614-162937.png

=======================================
در این حساب هنوز پول به حساب انتقال داده نشده است

Screenshot_20190614-163007.png

5.png

موفق باشید.
تیم استیمیث

Sort:  

Congratulations @steemace.group! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63476.83
ETH 3413.43
USDT 1.00
SBD 2.50