آماده شدن اولین بخش از اپ استیمیثsteemCreated with Sketch.

in #steemace5 years ago (edited)

همراهان استیمیث، اولین بخش از نرم افزار گروه ما با قابلیت
1- ورود به اکانت
2-نمایش پست ها و لایک کردن افراد مجموعه
3- شرکت در نظرسنجی بخش توسعه اپ
4- ارسال فیدبک به گروه نرم افزاری جهت رفع ایراد های احتمالی
آماده گردیده است.

با ما همراه باشید
SteemAce Team

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 62641.44
ETH 3343.87
USDT 1.00
SBD 2.47