Telur ayam yang ajaib

in #steem4 years ago

นักเรียนถูกจับกุมหลังจากลงจอดที่สนามบิน Halu Oleo Kendari Southeast Sulawesi ที่รู้จักกันดีนักเรียน SMK เป็นตัวแทนจำหน่ายที่จงใจนำคำสั่ง sabu จากเมือง Makassar South Sulawesi มายังเมือง Kendari Southeast Sulawesi โดยเครื่องบิน

เพื่อให้การทำงานของคุณราบรื่นขึ้นผ่านเช็คของสนามบิน Vera ได้แบ่ง shabu ออกเป็นสองแพคเกจพลาสติก สิ่งทอที่เป็นรูปไข่รูปไข่คล้ายกับไข่เจียวถูกบังคับให้เข้าทวารหนักด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานของพวกเขาในเมืองมากัสซาร์

image

image

image

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19672.19
ETH 1348.56
USDT 1.00
SBD 2.45