Sort:  

Per poc que sigui... ajuda a pujar a poc a poc :)

5-10$ a la setmana sembla que no però puja una barbaritat al llarg del temps (per posar un possible objectiu d'acumulació).

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11762.27
ETH 402.44
SBD 1.03