Hoasen đội bầu cử Việt Nam

in #steem4 years ago (edited)

image (13).png

Hoasen là cộng đồng Steem tại Việt Nam. Những sự cố gần đây ở Steem đã khiến chúng tôi rất lo lắng. Lần này, chúng tôi hy vọng sẽ tham gia vào việc quản trị hòa bình và bảo vệ lợi ích của cộng đồng bằng cách thông qua các nhân chứng bầu cử.

1. Hoasen là gì

Đội ngũ Hoasen bao gồm những người đam mê công nghệ blockchain và các tín đồ Steem, luôn tích cực tham gia vào việc xây dựng sinh thái của Steem. Các thành viên trong nhóm ở khắp Việt Nam, hầu hết là các nhà phát triển và người vận hành. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cam kết phát triển hệ sinh thái Steem trong một thời gian dài và hy vọng sẽ đóng góp cho sự phát triển của hệ sinh thái Steem.

2. Hoasen tại sao phải trở thành nhân chứng

 1. Đại diện cho người dùng Steem tại Việt Nam trong quản trị cộng đồng.
 2. Steem là một hệ thống phi tập trung và ổn định, sức mạnh thực sự vẫn là cộng đồng người dùng.
 3. Là chủ sở hữu tiền tệ, ý định duy nhất của chúng tôi là đảm bảo lợi ích của những người nắm giữ Stake và STEEM, xây dựng một cộng đồng nội dung phi tập trung thực sự dân chủ và công bằng cho Steem.

3. Thái độ của chúng tôi với tình trạng hiện tại của Steem

 1. Cần bầu lại nhân chứng
  Cộng đồng hiện tại cần mở lại các cuộc bầu cử để chọn các nhân chứng thực sự có thể mang lại lời khuyên và phát triển hiệu quả cho cộng đồng để đảm bảo lợi ích của những người nắm giữ Stake và STEEM.
 2. Chấp nhận đầu tư của TRON
  Trong những năm qua, Steem đã không thỏa mãn về mọi mặt trong xây dựng và quản trị cộng đồng và không tạo ra bất kỳ đột phá đáng kể nào trong dữ liệu người dùng. Đặc biệt là vấn đề tập trung hóa mà DPOS phải đối mặt đã xuất hiện trên Steem và các xung đột đã dần xuất hiện. Dữ liệu khác nhau của TRON đã được cải thiện đều đặn, hệ sinh thái đang dần mạnh mẽ và nguồn vốn dồi dào, có thể bảo vệ hoàn toàn lợi ích của người dùng trong cộng đồng Steem.

4. Cam kết của chúng tôi

 1. Hoasen là một nhóm hoàn toàn độc lập và không liên kết với bất kỳ nguồn vốn bên ngoài nào và không thuộc về bất kỳ công ty nào khác.
 2. Hoasen sẽ chỉ phục vụ hệ sinh thái, cộng đồng và chủ sở hữu Steem, dựa vào hợp tác mở để tối đa hóa lợi ích lâu dài (win-win) của toàn bộ cộng đồng Steem.
 3. Chúng tôi hứa rằng nếu thu nhập bỏ phiếu của Staking được tạo ra trong tương lai, chúng tôi sẽ phát đầy đủ cho cộng đồng người dùng bỏ phiếu cho chúng tôi.

5. Liên hệ với chúng tôi

Telegram: https://t.me/hoasen


Vietnamese Candidate Hoasen

Hoasen is a Vietnam-based Steem community. We were deeply concerned about the recent incident on Steem. We hope that by running for the position of the witness, SteemHoasen can be a part of the peaceful governance of the community and safeguard its interests along with our peers.

1. What is SteemHoasen?

Hoasen consists of blockchain enthusiasts and followers of Steem who have been actively engaged in the development of Steem ecosystem from day one. Our team members come from all over Vietnam, most of the developers and operation specialists. In the future, we will dedicate ourselves to promoting and contributing to the development of Steem.

2. Why Hoasen looks to become a witness

 1. Participate in community governance on behalf of Vietnamese Steem users
 2. Steem is a decentralized and antifragile ecosystem where true power resides in its users
 3. As token holders ourselves, our sole intention is to safeguard the interests of Stake and STEEM holders so as to build a decentralized content community prioritizing democracy and fairness

3. Our attitude towards Steem’s status quo

 1. Pressing need to re-elect witnesses
  The Steem community needs to hold re-election to select witnesses who can raise constructive suggestions and contribute to community growth in an effort to safeguard the interests of all Stake and STEEM holders.

 2. Accept investment from TRON
  For years Steem has neither excelled in community building or governance nor made big strides in growing its user base. Its DPOS mechanism is so flawed as to cause centralization risks. On the contrary, TRON has been expanding on every front. Its ever-growing ecosystem and solid financial strength will help safeguard the interests of the Steem community to the largest extent possible.

4. Our promises:

Hoasen is an entirely independent organization. We do not accept any external funding nor affiliate with any other company.
Hoasen is solely dedicated to Steem holders, its community and ecosystem, seeking to maximize the long-term interests (mutual benefits) of the entire Steem community through open cooperation.
It is our promise to distribute all voting proceeds from Staking, if any, to users who voted for us.

5. Contact us

Telegram: https://t.me/hoasen

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 67691.66
ETH 3505.02
USDT 1.00
SBD 3.21