ရန္​ကုန္​news

in #steem6 years ago (edited)

ျမန္မာ႕အာမခံ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ လာေစေရး ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား ဖြင္႕လွစ္ခြင္႕ျပဳႏုိင္ရန္ စီစဥ္
image
Credit:photo
ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၉

ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းမ်ား အျမန္ဆံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကိုပါ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အာမခံအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေသာင္းဟန္ထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခင္းမွာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ရွားပါးသည့္ အဓိက ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ရိွေနေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ဖြင့္လွစ္ ခြင့္ေပးႏုိင္ပါက နည္းပညာမ်ား ရရိွမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းျမန္မာ့ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္မႈ လ်င္ျမန္လာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္း၌ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား အသံုးျပဳမႈ တြင္က်ယ္လာေစရန္ ျပည္သူမ်ားအား အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ျပရွင္းလင္းေပးမွသာ သိရွိနားလည္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းအာမခံ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအတြက္ ႀကိဳးစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားသည့္ ေအဂ်င္စီ ေပါင္း ၁၂ဝဝ ခန္႔ရိွၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းကို မ႑ိဳင္ေလးခုျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယမ႑ိဳင္တြင္ အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာရပ္ကို ေသခ်ာစြာ သင္ယူျခင္း မျပဳသည့္အတြက္ မလိုလားအပ္သည့္ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းကို Human Capital ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ေစ်းကြက္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အပိုင္းမ်ားကို စနစ္တက် ေဖာ္ေဆာင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းအာမခံ လုပ္ငန္းမ်ား၌ အမ်ားျပည္သူ အာမခံထားရိွမႈ အေနျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံ၊ မီးအာမခံ၊ အသက္အာမခံ၊ က်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈအာမခံ (ခရီးသြားအာမခံ) ထားရိွမႈမွာ အမ်ားဆံုးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့အာမခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားၾကား တြင္က်ယ္လာေစရန္ အသိပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by acid231 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 69115.56
ETH 3736.98
USDT 1.00
SBD 3.66