د شرم کولو لپاره شرم د اتنولول د ډیرو میاشتو لپاره د توپ توپ

in #stately4 years ago

د شرم کولو لپاره شرم د اتنولول د ډیرو میاشتو لپاره د توپ توپیر دی. غیرمعمولي زوړ وختونه د ځړولونو خپرولو لپاره ډډه کیږي. د عاشق میکانیزم کول.

Sort:  

This post was resteemed by @steemitrobot!
Good Luck!

Want to Know More! Check out introduction post on how to use steemitrobot

The @steemitrobot users are a small but growing community.
Check out the other resteemed posts in steemitrobot's feed.
Some of them are truly great. Please upvote this comment for helping me grow.

Alaka pukhtoon ye .

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54402.12
ETH 4053.80
BNB 584.03
SBD 7.01