स्टार्ट अप उद्योग

in startup •  3 months ago  (edited)

स्टार्टअप उद्योग हा चांगल्या कल्पनेतून जन्माला येत असतो. पण चांगल्या कल्पने सोबत चांगली त्अमलबजावणी असायला लागते अन्यथा चुकीच्या पद्धतींमुळे, अभ्यासाअभावी चांगल्या कल्पनांची माती होऊ शकते किंवा उत्साहात सुरू झालेले स्टार्ट अप्सअर्ध्यावर बंद होऊ शकतात. तसे काही होऊ नये यासाठी उद्योजकाने काही मूलभूत गोष्टींचा अभ्यास करणे आवश्यक असते, कोणता प्रश्न आपण सोडवणार आहोत याची जाणिव ठेउन त्या प्रश्नावरील प्रत्येक तोडग्यावर सुचणारी कल्पना सुचली की ती कागदावर मांडावी. तिच्यावर विचार करून आपली निरीक्षणे मांडावीत. कारण नुसती कल्पना सुचून महत्त्वाचे नाही तर तिला निश्चित दिशा येण्यासाठी उद्योग आराखडा तयार करावा.
स्पर्धा आणि बाजारपेठ यांचा अभ्यास फार महत्वाचा ठरतो. मराठीतील स्टार्टअप या विषयातील तज्ञ मयूर जोशी त्यांच्या संकेतस्थलावर लिहतात की आपण जे करणार ते नावीन्यपूर्ण आहे का आणि नसेल तर त्यात पूर्वसुरींपेक्षा वेगळे काय असेल जेणेकरून ग्राहक आपल्याकडे वळतील, याचा निश्चित विचार व्हायला हवा.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @coffeelovers! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 7000 upvotes. Your next target is to reach 8000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Thank you for the appreciation !