Getting to the Gold League // Udało się dojść do Golda

in #splinterlands9 months ago

[EN]

It took a while, but it worked. I reached the 1912 rating level, which means I entered the Gold league, and that means I will get 22 cards at the end of the season. I am satisfied and I am very happy that my second season is as good as it gets.

Screenshot_20200108_180212.jpg

It wasn't easy

I have been close to achieving this little success for several days. Usually when I just missed to win two or even one fight (with an 1870 rating) it turned out that I either didn't fit the rules of the fight or couldn't use my water cards, so I used death cards and that usually (though not always) meant a loss.

Because I found stronger opponents (sometimes it was decided to set the cards accordingly) my rating dropped to as low as 1550. In yesterday's quest I had to win 5 fights with the dead (first I was picked the fire cards but I wanted it to be picked again because it would be easier if the water cards were drawn) so I had to win those fights. As you can guess I lost most of the fights. It wasn't until I dropped a little from the rating that I found weaker opponents and with my cards I started to win. Finally I somehow managed to achieve 5 wins and got 3 cards (unfortunately I didn't make a screenshot).

In the evening I still played my strong cards and managed to reach the rating over 1800.

Today was easy

I didn't sit down until this afternoon to play Splinterlands. It was a task that I had to win three fights in which I couldn't use neutral cards. I was very happy about that because I knew I could use my water cards.

I was so lucky that I won all 3 fights in a row and after the last fight I reached the desired 1900 level.

Screenshot_20200108_180229.jpg

By the way, I received 6 cards from the quest, which I used to combine with my existing cards. Maybe in the future I will be able to get even better results from the received cards, thanks to their higher level.

I keep fighting

I've been playing it pretty hard and I often play it. I can say that this season I've achieved everything and now I can play without any stress, but I will continue to fight for a higher level, but I know it will be hard. It's probably going to drop again to 1550, but it's not boring and it's a lot of fun.

I would have forgotten! I got an invitation from our Polish Summoner's Tribe Guild, for which I thank you and hope to represent it with dignity. Thank you also for the delegation of two cards, which are often useful (especially one).


[PL]
Chwilę to trwało, ale udało się. Osiągnąłem poziom ratingu 1912, co oznacza, że wszedłem do ligi Gold, a to oznacza, że otrzymam na koniec sezonu 22 karty. Jestem usatysfakcjonowany i cieszę się bardzo, że mój drugi sezon jest jak dla mnie udany.

Screenshot_20200108_180212.jpg

Nie było łatwo

Od kilku dni byłem blisko osiągnięcia tego małego sukcesu. Zazwyczaj jak brakowało mi jedynie wygrać dwie lub nawet jedną walkę (mając 1870 rating) okazywało się, że albo nie podpasowały mi reguły walki lub nie mogłem użyć moich wodnych kart, przez co używałem kart słabszych i to zazwyczaj (choć nie zawsze) oznaczało przegraną.

Przez to, że trafiłem na mocniejszych przeciwników (czasem decydowało ustawienie odpowiednio kart) mój rating spadał nawet do 1550. We wczorajszym queście musiałem wygrać 5 walk umarłymi (najpierw wybrano mi karty ognia, ale chciałem żeby jeszcze raz wybrało, bo łatwiej byłoby gdyby wylosowało karty wodne), więc musiałem te walki wygrać. Jak można się domyślić większość walk przegrywałem. Dopiero jak spadłem trochę z ratingu, trafiłem na słabszych przeciwników i swoimi kartami zacząłem wygrywać. W końcu jakoś udało się osiągnąć 5 wygranych i otrzymałem 3 karty (niestety nie zrobiłem screena).

Wieczorem jeszcze pograłem moimi mocnymi kartami i udało się dojść do ratingu ponad 1800.

Dzisiaj było łatwo

Dzisiaj dopiero po południu usiadłem, żeby pograć sobie w Splinterlands. Odrazu wyskoczyło mi zadanie, że muszę wygrać 3 walki, w których nie mogę używać kart neutralnych. Bardzo się ucieszyłem z tego powodu, bo wiedziałem, że mogę użyć moich wodnych kart.

Szczęście mi tak dopisało, że wszystkie 3 walki pod rząd wygrałem i po ostatniej walce osiągnąłem upragniony poziom 1900.

Screenshot_20200108_180229.jpg

Przy okazji otrzymałem z questa 6 kart, które wykorzystałem do łączenia z posiadanymi już kartami. Może w przyszłości uda się z otrzymanych kart osiągnąć jeszcze lepsze wyniki, dzięki ich wyższym poziomie.

Walczę dalej

Gra mnie wciągnęła dosyć mocno i często w nią gram. Mogę powiedzieć, że w tym sezonie osiągnąłem już wszystko i teraz już spokojnie bez stresu mogę grać, ale będę nadal walczył o wyższy poziom, jednak wiem, że będzie ciężko. Pewnie też spadnie jeszcze nie raz do poziomu 1550, ale dzięki temu ta gra nie jest nudna i sprawia sporo frajdy.

Byłbym zapomniał! Dostałem zaproszenie z naszej polskiej Gildii Summoner's Tribe, za co dziękuję i mam nadzieję, że będę godnie ją reprezentował. Dziękuję również za delegację dwóch kart, które często się przydają (szczególnie jedna).

Sort:  

@baro89, You've received some cool cards and good to know that this is only your Second Season. In my opinion your Splinterlands Growth is awesome. Good wishes from my side and hope that you will going to have a profitable Splinterlands Journey. Stay blessed.

Posted using Partiko Android

O qwa!!! Jak szerszeń na benzynie!👍

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.036
BTC 10733.81
ETH 355.90
USDT 1.00
SBD 0.97