rozdíl mezi spánkem a smrtí

in #spanek3 years ago (edited)

tlukot srdce, dýchání. nevíme, zda je mezi nimi snění; protože sen je abstraktní a podle různých náboženských přesvědčení (vnímání doby, kdy dojde ke zkáze ve snu atd.). smrt je ve skutečnosti dvojnásobným rozdílem. rozdíl v metafyzickém smyslu; Přestože doufá, že spí, smrt představuje nemožnost.

Spánek je velmi krátká akce. To trvá maximálně 7-8 hodin. Smrt je trvalá. Nikdy se neprobudíte na celý život. Návrat po smrti není možný, ale je možné se vrátit ze spánku.

členové carl gustav jung je velké tajemství, které Freud, otec psychoanalýzy a mnoho dalších vyšetřuje a vyšetřuje.

spíte, ale chybí vám!
jste ve svém životě, zatímco spíte, ale kde je vaše vědomí a proč je tak neplatné. Externě a interně nic nedokážete vysvětlit, neslyšíte možná několik zlomených drobků.

spánek je polovina smrti, říká islam. jednoho dne mi učenec řekl nejúžasnější slovo o spánku. člověk si myslí, že je příliš velký, ale nemůže ani spát ani se probudit ...

Sort:  

Congratulations @mlkk! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You made your First Vote
You got a First Vote

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 24106.12
ETH 1770.78
USDT 1.00
SBD 3.28