Black Hole, "the monster of the universe." || Hố đen, "con quái vật của vũ trụ".

in #space4 years ago

Have you ever heard of black holes in the universe? Today, we will learn some interesting things about black holes.
Chắc các bạn đã từng được nghe về các hố đen trong vũ trụ rồi nhỉ? Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu vài điều thú vị về hố đen nhé!


Black Hole, what is dubbed the "monster of the universe". This is a time-space has gravitational field, the kind of force that is considered the strongest in the universe. This force attracts everything and nothing can escape, including light.
Hố đen, thứ được mệnh danh là “quái vật của vũ trụ”. Đây là một vùng không – thời gian có trường hấp dẫn, một loại lực được xem là mạnh nhất trong vũ trụ. Lực này hút mọi thứ vào và không thứ nào có thể thoát ra được, bao gồm cả ánh sáng.


There are two types of black holes that exist in the universe. First, it is the mass of black holes. They are made up of giant stars, stars of at least 10 times the size of the sun.
Có hai loại hố đen tồn tại trong vũ trụ. Đầu tiên, là loại hố đen khối lượng sao. Chúng được hình thành từ những ngôi sao khổng lồ, những ngôi sao có kích cỡ tối thiểu lớn gấp 10 lần mặt trời.


In the final stages of evolution, scientists estimate there are millions of black holes in the mass of stars that exist in our galaxy.
Vào giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa, các nhà khoa học ước tính có hàng triệu hố đen khối lượng sao tồn tại trong dải ngân hà của chúng ta.


Next, is the type of supermassive black hole. After these massive black holes grow, they attract stars or merge with other black holes and form supermassive black holes that are millions to billions times the sun.
Tiếp theo, là loại hố đen siêu khối lượng. sau khi những hố đen khối lượng sao lớn dần lên, chúng hút các ngôi sao hoặc sáp nhập với những hố đen khác và hình thành các hố đen siêu khối lượng lớn gấp hàng triệu đến hàng tỷ lần mặt trời.


We can not see the black hole, only to see its effect on the surrounding matter. When stars are drawn into a black hole, they accelerate, warm up, and emit X-rays, which can be detected by space telescopes.
Chúng ta không thể nhìn thấy được hố đen, chỉ có thể quan sát được ảnh hưởng của nó lên vật chất xung quanh. Khi các ngôi sao bị hút vào hố đen, chúng tăng tốc, nóng lên và phát ra tia X, tia này có thể phát hiện được bằng kính viễn vọng không gian.


British genius physicist Stephan Hawking believes that black holes not only attract matter, but also emit a form of energy radiation (Hawking radiation). This makes them smaller and eventually explode, creating new stars and solar systems.
Nhà vật lý học thiên tài người Anh Stephan Hawking tin rằng, hố đen không chỉ hút vật chất, mà còn phát ra một dạng bức xạ năng lượng (bức xạ Hawking). Khiến chúng nhỏ dần và cuối cùng có thể phát nổ, tạo ra các ngôi sao và hệ Mặt Trời mới.

Source: vnexpress.net

Sort:  

Thông tin rất thú vị.

Your posts are so beautiful I read, I like it.

Thank you very much for supporting me. Where are you from?

Bangladesh
you from?

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24174.69
ETH 1923.49
USDT 1.00
SBD 3.35