You are viewing a single comment's thread from:

RE: ZAGADKI MUZYCZNE #28

in #sp-group2 years ago
  1. Pierwsza myśl, Ray Charles, potem Stevie Wonder, ale tak odwracając z polskiego na angielsku przyszedł mi na myśl Lenny Kravitz i to chyba on w Are You Gonna Go My Way :)

  2. Przyznam szczerze, że nie wiem, przez myśl przeszedł mi przez głowę Kabanos, ale po przeanalizowaniu teksty doszedłem do wniosku, że to nie mogą być oni.

  3. Może nie do końca temat kasyna i ruletki, aczkolwiek na pewno silnie z nim związana - Ciemna Strona Księżyca, Pink Floyd i Money:

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.073
BTC 54375.59
ETH 4082.79
BNB 594.03
SBD 7.03