Niepozorny półtorak...

in sp-group •  16 days ago


Moneta niepozorna, rozmiarów mniej więcej dzisiejszej 50-groszówki, nieszczególnie urodziwa i niezbyt starannie wykonana - półtoraki (1 i 1/2 grosza) bito w Polsce za panowania Zygmunta III Wazy i Jana Kazimierza jako nominał pośredni pomiędzy groszami i trojakami. I w zdecydowanej większości są to monety popularne i kosztują niewiele.

Na awersie widzimy herby królewskie i państwowe oraz nominał, tyle że nie jako 1 i 1/2 tylko 3, co oznacza trzy półgrosze.

Na rewersie zaś mamy jabłko królewskie wzorowane na monetach brandenburskich.

W większości te monety są do siebie bardzo podobne i np. półtoraki szwedzkie wyglądają prawie tak samo, a podstawowa różnica leży w legendzie umieszczonej na obu stronach monety. Generalnie półtoraki to masówka, mało atrakcyjna kolekcjonersko, stąd i wiele osób nie zwraca na nie szczególnej uwagi. I całe szczęście :-)

Bo oto ostatnio wpadł w moje ręce taki oto pieniążek:


SIG III D G RE P M D L (Zygmunt III z Bożej łaski Król Polski i Wielki Książę Litewski)


MON NOV MA D LIT (Moneta nowa Wielkiego Księstwa Litewskiego)

Na popularnych półtorakach koronnych Zygmunta III Wazy (bitych dla Polski w Bydgoszczy) legenda głosi: MONE NO REG POLO (czyli Moneta nowa Królestwa Polskiego), a tutaj mamy przykład półtoraka litewskiego z 1619 roku wybitego w Wilnie - bito je tam tylko w 1619 i 1620 roku i wszystkie są wyjątkowo rzadkie - na tyle rzadkie, że na przestrzeni ostatnich 10 lata w handlu pokazywały się dosłownie pojedyncze sztuki.Posted from my blog with SteemPress : https://blog.starepapiery.com/niepozorny-poltorak/
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by pibyk from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Fajne hobby. gratuluję:)

·

Jedno z kilku :-)

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 10.86% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com

Hi @pibyk!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 4.017 which ranks you at #3579 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 9 places in the last three days (old rank 3570).

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 235 contributions, your post is ranked at #112.

Evaluation of your UA score:
  • Some people are already following you, keep going!
  • The readers like your work!
  • You have already shown user engagement, try to improve it further.

Feel free to join our @steem-ua Discord server