Sovereign - Криптовалутата на Маршаловите острови

in #sovereign6 years ago

Правителството на Маршаловите острови планира да създаде собствена криптовалута, която да послужи като официално платежно средство.
Цифровата монета, e известна като Sovereign, ще бъде пусната тази година, заяви в интервю по телефона, Дейвид Пол, министър-председател на президента. Правителството ще организира първоначално предлагане на монетата и ще бъде разрешено да обменят валута, каза той. Този ход ще се разглежда като начин за засилване на местния бюджет, каза той.
Около 70 000 души живеят на Маршаловите острови - това са повече от 1100 острова и островчета в Тихия океан.
​Някои от приходите на Sovereign ще бъдат използвани за осигуряване на здравни грижи на местните жители, засегнати от американските ядрени опити, проведени в района преди десетилетия.

Sort:  

@cryptotradingbg, I gave you an upvote on your post! Please give me a follow and I will give you a follow in return and possible future votes!

Thank you in advance!

Congratulations @cryptotradingbg! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 66258.39
ETH 3170.93
USDT 1.00
SBD 4.07