...مارها غورباقه ها را می خورند

in snakes •  7 months ago

مارها غورباقه ها را می خورند و غورباقه ها از این نابسامانی بسیار ناراحت هستند.
تا اینکه غورباقه ها علیه مارها به لک لک ها شکایت بردند
...لک لک ها هم چندی از مارها را می خورند
...وبقیه را هم تار و مار کردند و غورباقه ها از این حمایت شادمان شدند
...طولی نکشید که لک لک ها گرسنه ماندند
!و شروع کردند به خوردن غورباقه ها
غورباقه ها ناگهان دچار اختلاف دیدگاه شدند؛
...عده ای از آنها با لک لک ها کنار آمدند
.و عده ای خواهان بازگشت مارها شدند
...مارها بازگشتند
.ولی این بار همپای لک لک ها شروع به خوردن غورباغه ها کردند
حالا دیگر غورباقه ها متقاعد شده اند که برای خورده شدن به دنیا آمده اند
ولی حالا تنها یک مشکل برای آنها حل نشده است
اینکه نمی دانند توسط دوستانشان خورده می شوند یا توسط دشمنانشان

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

بسیار زیبا بود. خوشحال می شم صفحه من رو هم فالو کنی