Mirmengjes

in #shqip4 years ago

Mirmengjes patriota shpresoj te jeni mireE2F56FCC-1114-45FA-9CDB-DB8E0B94D156.jpeg

Duket se mbreme ishte nje nate e mire per steem dhe dollarin steem.

Steem po I afrohet $4 dhe dollari steem $14

C6CEB4F6-2826-4B4E-917B-27F6D392BA66.jpeg

Sbd

9887EBE5-28DE-4BAA-A750-43EF0B851FF8.jpeg

Foto: CoinMarketCap.com ku mund te shihni levizjet e tregut live

Sort:  

This wonderful post has received a @shqip 26.1% upvote from @mrswhale. Discord Channel: https://discord.gg/XG4y3mg Be sure to vote for witnesses at https://steemit.com/~witnesses

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 28964.50
ETH 1812.93
USDT 1.00
SBD 2.50