Busti i Jeronim De Radës Perpara lulishtes së parlamentit (Tiranë)

in #shqip5 years ago

IMG_3009.JPG

Busti Jeronim de Rada 1814 - 1903

Skulptori-Odhise Paskali

Një nga shkrimtarët më të mëdhenj arbëresh, themeluesi i Rilindjes shqiptare.

Sort:  

Calling @originalworks :)
img credz: pixabay.com
Nice, you got a $4.84 @minnowbooster upgoat, thanks to @shqip
Want a boost? Minnowbooster's got your back!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 28964.50
ETH 1812.93
USDT 1.00
SBD 2.50