Seven Day Black and White Challenge - day #7

in sevendaybnwchallenge •  2 years ago  (edited)

This is my last photograph in the 7 day Black And White Challenge.

I was nominated by @imperfect-one, and today I'm nominating: @apiekarczyk

The Rules:

 • Take seven black and white photos that represent an aspect of your life
 • Post one image every day for seven days
 • No people
 • No explanation
 • Nominate someone every day, although anyone can join in
 • Use the tag: #sevendaybnwchallenge

Po polsku:

To moja ostatnia fotografia w ramach 7-dniowego Czarno-Białego Wyzwania Fotograficznego. Zostałam nominowana przez @imperfect-one, a ja dzisiaj nominuję: @apiekarczyk

Zasady:

 • Zrób 7 czarno-białych fotografii, które reprezentują jakieś aspekty Twojego życia
 • Publikuj jedno zdjęcie codziennie przez siedem kolejnych dni
 • Na fotografiach nie może być ludzi
 • Bez wyjasnień
 • Codziennie nominuj kolejnego uczestnika, ale przyłączyć się może każdy
 • Użyj tagu #sevendaybnwchallenge
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nice photo...

Good information @lenka

Nice pic, @lenka