Lietuva brangi | Juozas Naujalis | Hauptwerk Nancy


I'd like to congratulate my every organ fan from Lithuania with the Restoration of Independence of Lithuania Day and play patriotic song "Lietuva brangi" by Juozas Naujalis, a father of Lithuanian professional music!

Kiekvieną Lietuvos vargonų muzikos mylėtoją norėčiau pasveikinti su Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo diena ir sugroti Juozo Naujalio "Lietuva brangi"!

We support Ukraine: https://www.blue-yellow.lt/en

maxresdefault (33).jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.025
BTC 27943.46
ETH 1724.34
USDT 1.00
SBD 2.35