فناوری چگونه بر زندگی و کار ما تأثیر می‌گذارد؟

in #science4 years ago

درباره‌ی اینکه پیشرفت‌ها و تحولات وسیع فناوری تأثیر شگرفی بر زندگی و کار ما دارد، تقریباً هیچ‌کس تردیدی ندارد. اما نکته‌ی مهم آن است که این تأثیرات در آینده نه‌تنها کمتر نخواهد شد، بلکه از امروز نیز بیشتر خواهد شد.

به‌عنوان یک نمونه از این تأثیرات، کافی است به زندگی رانندگان تاکسی در لندن نگاهی بیندازیم: رانندگان تاکسی در لندن برای اینکه این شغل را به دست آورند، لازم است که ابتدا در امتحانی به نام «دانش» یا «آگاهی» قبول شوند. این امتحان شامل شناسایی تمام خیابان‌های اصلی و فرعی لندن و توانایی برآورد کردن سریع‌ترین راه برای رسیدن به مقصد در این شهر است. باید دانست که شهر لندن یک شهر معمولی نیست، بلکه یک کلان‌شهر جهانی است که از به‌هم‌پیوستن تعداد زیادی شهر و روستا در طول ۲۰۰۰ سال گذشته به وجود آمده است.

ai machine-learning deep-learning
Image credit: Luke Agbaimoni on Flickr

کسانی که قصد داشته باشند در لندن راننده‌ی تاکسی‌های سیاه مشهور این شهر شوند، معمولاً لازم است که به مدت ۳ سال نقشه‌ها و خیابان‌های این شهر را به‌طور کامل مطالعه کنند. تنها از این طریق است که می‌توانند در امتحان دانش و آگاهی قبول شوند. و البته با قبول شدن در این امتحان، شغل آبرومند و پردرآمدی به دست می‌آورند.

از حدود ۱۰ سال قبل، فناوری مکان‌یابی جغرافیایی با استفاده از ماهواره—یا به اصطلاح همان جی‌پی‌اس—تغییرات شگرفی در این زمینه ایجاد کرده است. اکنون هر راننده‌ی معمولی می‌تواند نزدیک‌ترین مسیر را به‌سمت مقصد مورد نظر تعیین کند. مخصوصاً اینکه موبایل‌های امروزی به‌صورت زنده داده‌های ترافیکی روزآمد را دریافت می‌کنند، و بنابراین می‌توانند در هر لحظه مشخص کنند که کدام مسیر ترافیک کمتری دارد.

به این ترتیب، روشن است که پیشرفت فناوری مهم‌ترین مزیت رقابتی رانندگان تاکسی‌های سیاه لندن را از بین برده است. بنابراین، رانندگان مذکور که سه سال از عمر خود را صرف یاد گرفتن خیابان‌های شهر و کوچه‌های فرعی آن را کرده‌اند، اکنون مزیت قابل‌توجهی نسبت به رانندگان دیگر ندارند، و شرکت‌هایی مانند اوبر (Uber) می‌توانند با همان سهولت مسافران را در تاکسی‌های اشتراکی به مقصد برسانند.

این نمونه‌ای از تغییرات شگرفی است که تحولات فناوری می‌تواند در صحنه‌ی کار و زندگی برای ما ایجاد کند. بدیهی است که در آینده نمونه‌های بزرگ‌تری از این تغییرات و تحولات را شاهد خواهیم بود.

Sort:  

Congratulations @danai! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @danai! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @danai! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23401.85
ETH 1658.16
USDT 1.00
SBD 2.70