Δωρεάν εκπαίδευση πωλήσεων!!

in #saleslast year

https://bizman.gr/courses/mini-ekpaideysi-stis-poliseis/

Δείτε την δωρεάν εκπαίδευση στις πωλήσεις από το Bizman.gr και τον Γιάννη Μηλιάτση!

![(COPY) Untitled design - Square Graphic Post (1).png](https://cdn.steemitimages.com/DQmbRw6aCztdiC19wwQ6cVpySjkb6yJtwUsii5AGnzM5rHE/(COPY)%20Untitled%20design%20-%20Square%20Graphic%20Post%20(1).png)

Coin Marketplace

STEEM 0.88
TRX 0.12
JST 0.110
BTC 50380.71
ETH 3987.92
BNB 616.24
SBD 5.96