05-14 viață bună 3

in #rumancomlast year

39.jpg
viață bună 3

  1. Matrița este rulată. Cezar (100-44 î.Hr.) om de stat roman. General. Unul dintre cei trei politicieni romani (Pompei, Crassus și Cezar).
  1. Numărați până la zece când sunteți furios. Thomas Jefferson (1743-1826) al treilea președinte al Statelor Unite

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26206.77
ETH 1826.34
USDT 1.00
SBD 2.18